Algemene Voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden downloaden als PDF via de link: Algemene voorwaarden P.A. van Putten.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van P.A. van Putten, gevestigd te Rotterdam, verder aangeduid als “de ondernemer”.
 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de klant”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt deze klant aangeduid met de term “de particuliere klant”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de ondernemer te leveren bouwmaterialen en overige zaken. Indien een bepaling alleen ziet op bouwmaterialen, wordt laatstgenoemde term gebruikt.
 6. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de ondernemer te vervaardigen of te verstrekken en/of door de klant verstrekte tekeningen, ontwerpen, berekeningen, rapporten, adviezen enz. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks enz.
 7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de ondernemer en/of de klant (moeten) worden verstrekt.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Indien zich tussen de ondernemer en de klant een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-, vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen.
 11. Indien de ondernemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de klant ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. de ondernemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

 1. Ieder aanbieding en offerte van de ondernemer is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbieding of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvende aanbieding of offerte heeft de ondernemer het recht deze aanbieding of offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een aanbieding, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij het kadaster op grond van de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 4. Indien de aanbieding of offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de ondernemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op-) levertermijnen aan te passen.
 5. De aanbieding, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van afmetingen, gewichten, kleuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website(s) van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen.
 7. De verstrekte monsters en/of modellen en voorbeelden blijven eigendom van de ondernemer en moeten op eerste verzoek op kosten van de klant aan de ondernemer worden geretourneerd.
 8. De ondernemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de klant in rekening te brengen, mits hij de klant vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 9. Bij prijsverhogingen geldt:
  a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de ondernemer (kost-) prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de ondernemer het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de klant in rekening te brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de particuliere klant bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de particuliere klant niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de ondernemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de ondernemer er vanuit gaan dat de particuliere klant met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de aanbieding van de ondernemer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van deze aanbieding. Wanneer de acceptatie van de klant echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de ondernemer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De ondernemer is pas gebonden aan
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaande aanbieding,
  b. mondelinge afspraken,
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de klant of zodra de ondernemer – zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag de ondernemer bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de ondernemer met meerdere, door de klant aangestelde derden dient samen te werken, zal de klant een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van de ondernemer.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant

 1. De klant moet ervoor zorgen dat
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen enz.) tijdig en op de door de ondernemer gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt.
  b. eventuele door de klant aan de ondernemer verstrekte gegevensdragers, bestanden enz. vrij zijn van virussen en defecten.
  c. de ondernemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-) eisen.
  d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de ondernemer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst.
  e. de werklocatie in een zodanige staat is dat de ondernemer ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten.
  f. de ondernemer tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw-) materialen en hulpmiddelen.
  g. de ondernemer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de ondernemer gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom) en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water- of stroomuitval zijn voor rekening van de klant.
  h. de ondernemer vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen en/of kantines.
  i. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval.
  j. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen enz. van de ondernemer opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden.
  k. op de werklocatie kosteloos de door de ondernemer en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
  l. de ondernemer vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen enz. die niet vallen onder de WION.
  m. hij de ondernemer direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen enz. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende informatie.
 2. De klant zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De ondernemer zal de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De klant is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, (bouw-) materialen enz. die de ondernemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen enz. op de werklocatie.
 5. De klant staat de ondernemer toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
 6. Indien de klant niet of niet tijdig aan voorgenoemde verplichtingen voldoet, heeft de ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de klant.
 7. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt en de ondernemer nalaat van de klant nakoming te verlangen, tast dit het recht van de ondernemer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, (op-) leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op-) leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de ondernemer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de klant hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
 2. De ondernemer is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de klant over op het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de klant.
 4. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de ondernemer te bepalen wijze en voor risico van de ondernemer, maar voor rekening van de klant.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de klant, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de klant te leveren, heeft de ondernemer het recht de bouwmaterialen of overige zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant moet de ondernemer binnen een door de ondernemer te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
 6. Indien de klant na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de ondernemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de klant tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de ondernemer alsnog nakoming te vorderen.
 7. Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
 8. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan de ondernemer te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de klant.
 9. Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op-) levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat
  a. de ondernemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de klant heeft ontvangen,
  b. de ondernemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit-) betaling van de klant heeft ontvangen,
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de klant komen,
  heeft de ondernemer recht op een redelijke verlenging van de (op-) leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de ondernemer het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de klant de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de klant.
 3. De ondernemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de klant moet worden bespoedigd, heeft de ondernemer het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de klant.
 4. De ondernemer is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. de ondernemer moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de klant gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
 5. De ondernemer moet de klant wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken enz. in de door of namens de klant:
  a. verstrekte documenten,
  b. voorgeschreven constructies, werkwijzen enz.,
  c. gegeven aanwijzingen,
  d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen,
  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken enz. relevant zijn voor de prestatie van de ondernemer en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. De ondernemer wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.
 7. Indien de klant wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de ondernemer de klant informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op-) leveringstermijnen.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de ondernemer met de klant in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De ondernemer zal de klant daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op-) leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de ondernemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 9. De klant zal iedere conceptversie van door de ondernemer te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de ondernemer kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de ondernemer aangepast en nogmaals aan de klant ter goedkeuring voorgelegd. De ondernemer kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de klant of dat de klant een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De klant mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat de ondernemer de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 10. Indien de ondernemer in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft de ondernemer het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de ondernemer en de klant overeengekomen worden. De ondernemer is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd of zodra de ondernemer – zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 2. Bij meerwerk heeft de ondernemer het recht, naast de kosten voor extra materialen, extra uren enz., een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan de klant als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor de ondernemer met zich meebrengt.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats
  a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden,
  b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen,
  c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor:
  a. het aanschaffen van bouwmaterialen
  b. of het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan.
  c. het verrichten van werkzaamheden welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de klant en/of de ondernemer nader moeten worden ingevuld.
  Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de door de ondernemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingsom begrepen en worden deze verwerkingskosten niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost voor zover de kosten door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de ondernemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingsom begrepen en worden deze verwerkingskosten altijd afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen – en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen – zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten. Dit geldt met uitzondering van al aangeschafte materialen die door overeengekomen minderwerk overbodig zijn geworden. De ondernemer heeft het recht deze materialen bij de klant in rekening te brengen.
 9. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de ondernemer een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten of verrichte werkzaamheden of leveringen.

Artikel 9: Opneming, goedkeuring, oplevering

 1. Tijdig vóór de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt de ondernemer de klant schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het werk, plaatsvinden. De opneming wordt verricht door de klant in aanwezigheid van de ondernemer en heeft tot doel te constateren of de ondernemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Indien de opneming niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, kan de ondernemer schriftelijk een nieuw verzoek aan de klant richten het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Indien de klant wederom niet aan dit verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.
 3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming moet de klant schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maken of hij het werk al dan niet goedkeurt. Bij afkeuring moet de klant dit bovendien schriftelijk onderbouwen en aan de ondernemer de gelegenheid bieden om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 4. Indien de ondernemer binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen enkele mededeling van de klant heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de klant te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder als de klant het werk vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de klant ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van het door de ondernemer verrichte en met de klant overeengekomen werk.
 6. Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het werk conform de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De ondernemer moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.
 8. Indien de klant na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden enz. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 10: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De klant mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Voorzieningen die de ondernemer ten gevolge van de schorsing moet treffen evenals extra werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden als meerwerk in rekening gebracht. Schade die de ondernemer tengevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de opschortingperiode gereserveerde uren, moet door de klant aan de ondernemer worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de ondernemer, tenzij de ondernemer deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en de klant op het mogelijk optreden van deze schade had behoren te wijzen.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, heeft de ondernemer bovendien recht op betaling voor het al uitgevoerde gedeelte van het werk en de al op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte, maar al wel door de ondernemer betaalde, bouwmaterialen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, heeft de ondernemer het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval moet er conform lid 5 of lid 6 van dit artikel worden afgerekend.
 5. De klant mag de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opzeggen. De ondernemer heeft in dat geval recht op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die de ondernemer als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De ondernemer zendt de klant hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.
 6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door de ondernemer te maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van de ondernemer.
 7. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het object waarop, waarin of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat, zonder dat dit aan de ondernemer kan worden toegerekend, heeft de ondernemer het recht een evenredig deel van de overeengekomen prijs – gebaseerd op de al verrichte arbeid en gemaakte kosten – aan de klant in rekening te brengen. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de klant heeft de ondernemer recht op een bedrag berekend conform lid 5 of lid 6 van dit artikel.

Artikel 11: Bouwmaterialen

 1. Alle door de ondernemer te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de overeengekomen of – bij gebreke hiervan – de hieraan in redelijkheid te stellen eisen.
 2. De ondernemer stelt de klant in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring zal – eventueel aan de hand van een monster – plaatsvinden bij aankomst van de bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De ondernemer heeft het recht bij de keuring aanwezig te zijn. Door de klant zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 3. De klant mag de bouwmaterialen door derden laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve bij een terechte afkeuring. In dit geval zijn deze kosten voor rekening van de ondernemer.
 4. Zowel de klant als de ondernemer kunnen bij afkeuring van de bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt, verzegeld monster wordt bewaard.
 5. De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de ondernemer tot het moment van oplevering van het werk.
 6. Door of namens de klant te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de ondernemer vanaf het moment dat de bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. Met het oog hierop zal de klant de ondernemer voorafgaand aan de levering in kennis stellen wanneer deze bouwmaterialen zullen worden geleverd, zodat de ondernemer in alle redelijkheid de eventueel noodzakelijke maatregelen kan treffen.
 7. De uit het werk komende (bouw-) materialen, die de klant wenst te behouden, moeten door hem van het werk worden verwijderd. Alle andere (bouw-) materialen worden door de ondernemer afgevoerd.

Artikel 12: Klachten

 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de klant verplicht alle geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de klant de gebreken, defecten enz. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de ondernemer melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen keuring- of garantietermijn – schriftelijk aan de ondernemer worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een door de ondernemer gestelde termijn na oplevering – aan de ondernemer worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 maand. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de ondernemer is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de klant.
 5. Bestelde zaken worden in de bij de ondernemer voorradige (groothandels-) verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren enz., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de ondernemer. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor particuliere klanten.
 8. De klant moet de ondernemer in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de ondernemer verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat de ondernemer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico van de retourzending is altijd voor de klant.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de ondernemer te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden die veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement enz.
 12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de klant van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

 1. De ondernemer zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De ondernemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert de ondernemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De ondernemer zal de klant hierover informeren.
 4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de klant de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert de ondernemer slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de klant de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de particuliere klant.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de ondernemer – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de particuliere klant de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de ondernemer. In plaats daarvan mag de particuliere klant de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door de ondernemer gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de ondernemer alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De klant moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de ondernemer aansprakelijk is voor door de klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de ondernemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de ondernemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de ondernemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. De klant moet de ondernemer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor particuliere klanten een termijn van 1 jaar.
 7. Indien de ondernemer zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de klant verstrekte documenten, is de ondernemer niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Als de klant bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is de ondernemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de klant uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 10. De klant vrijwaart de ondernemer van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien de ondernemer de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.
 11. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of bouwmaterialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is respectievelijk zijn, is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen.
 12. De ondernemer is niet aansprakelijk en de klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan
  a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de ondernemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen enz.
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken.
  c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant aan de ondernemer verstrekte of voorgeschreven informatie, documenten of materialen.
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de klant.
  e. als gevolg van de keuze van de klant die afwijkt van wat de ondernemer adviseerde en/of gebruikelijk is.
  f. door de keuze die de klant ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt.
  g. door normale slijtage, erosie of corrosie.
  h. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn.
  i. doordat door of namens de klant reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de ondernemer.
 13. De klant is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de ondernemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de ondernemer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de ondernemer de klant vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de klant.

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

 1. De ondernemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Indien de klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt staat de juistheid van een factuur vast.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de klant aan de ondernemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de ondernemer betaling alsnog uitblijft, heeft de ondernemer bovendien het recht aan de klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de klant, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de klant alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de ondernemer eveneens indien hij al voordat de klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.
 6. Door de klant gedane betalingen worden door de ondernemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De klant mag de vorderingen van de ondernemer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de ondernemer heeft. Dit geldt eveneens indien de klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling bij particuliere klanten

 1. De ondernemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de particuliere klant te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de particuliere klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de particuliere klant aan de ondernemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de ondernemer betaling alsnog uitblijft, heeft de ondernemer bovendien het recht aan de particuliere klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de ondernemer de particuliere klant bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de ondernemer echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de ondernemer het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de particuliere klant, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de particuliere klant alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de ondernemer eveneens indien hij al voordat de particuliere klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de particuliere klant te twijfelen.
 8. Door de particuliere klant gedane betalingen worden door de ondernemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de particuliere klant bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De klant moet de ondernemer direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De klant moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de ondernemer bewaren.
 6. De klant moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de ondernemer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de klant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de ondernemer en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de klant te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De ondernemer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten enz., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de ondernemer voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat
  a. de klant de door de ondernemer geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
  b. de klant de door de ondernemer geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren enz. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 3. De klant staat er voor in dat de door hem aan de ondernemer verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De klant is aansprakelijk voor eventuele schade die de ondernemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van deze derden.

Artikel 19: Retentierecht

 1. De ondernemer heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk op te schorten en/of de klant de toegang tot het werk te ontzeggen indien en gedurende de periode dat
  a. de klant de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft voldaan.
  b. de klant de kosten van eerdere door de ondernemer verrichte werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft betaald.
  c. de klant andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de ondernemer niet of niet volledig heeft betaald.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid enz.

 1. De ondernemer heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden op het tijdstip waarop de klant
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan.
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt.
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen.
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld.
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De klant moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de klant of de ondernemer, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de ondernemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de ondernemer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de ondernemer zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de klant of dreiging van deze enz. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur-) rampen enz. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen enz. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de klant in ieder geval zijn verplichtingen jegens de ondernemer tot aan dat moment nakomen.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen de ondernemer en de klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de ondernemer is gevestigd, zij het dat de ondernemer altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant is gevestigd.
 3. De particuliere klant mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de ondernemer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de ondernemer schriftelijk aan de particuliere klant heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de klant gevestigd is buiten Nederland, heeft de ondernemer het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de klant gevestigd is.